[download deze voorwaarden als pdf]

ALGEMENE VOORWAARDEN FUNDAMENT ALL MEDIA B.V. (Laatste versie april 2006)

A. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

1. Toepasselijkheid

2. Inschakelen derden

2. Aanbiedingen, prijs en betaling

3. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy

4. Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie

5. Risico

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

7. Medewerking door cliënt; telecommunicatie

8. Leveringstermijnen

9. Beëindiging overeenkomst

10. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

11. Overmacht

12. Toepasselijk recht en geschillen